உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

டவட வசன உரததடபபதேடல் முடிவுகள்(2 programa)

விரைவான மற்றும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் உதவி வசன இயக்கி.
Subtitle Player பதிவிறக்கம்
அசைபடங்களுக்கு உதவி வசன வரிகளைச் சேர்க்கிறது, மேலும் திருத்தங்கள் செய்கிறது.
Video Subtitle Editor பதிவிறக்கம்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்