உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

மர வடவக கறபபகள உரவககமதேடல் முடிவுகள்(3 programa)

குடும்ப மர உருவாக்க மென்பொருள்.
Family Tree Legends பதிவிறக்கம்
கூகிள் எர்த் வழியாக உங்கள் குடும்ப மர உறுப்பினர்களை இணைக்கிறது.
Map My Ancestors பதிவிறக்கம்
உங்கள் குடும்ப மர விளக்கப்படம் உருவாக்கும் மரபியல் மென்பொருள்.
Family Tree Builder பதிவிறக்கம்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்