உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

hdr மனபரளதேடல் முடிவுகள்(5 programa)

பதிவிறக்கம் செய்க BracketMerge, பதிப்பு 2.03.00
BracketMerge பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க STOIK Imagic, பதிப்பு 5.07
STOIK Imagic பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க PhotoAcute Studio, பதிப்பு 3.002
PhotoAcute Studio பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Panorado, பதிப்பு 4.0
Panorado பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Photomizer 2, பதிப்பு 2.0.12.419
Photomizer 2 பதிவிறக்கம்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்